Velikost teksta
Ponedeljek, Maj 29, 2023
Alp Agency
Izjava zasebnosti

Izjava zasebnosti

Dostop do spletne strani in njena uporaba sta podvržena dolo?bam besedila tega pravnega obvestila in dolo?bam zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. S pristopanjem in uporabo te strani vsak uporabnik sprejema in soglaša, brez kakršnihkoli omejitev, navedene pogoje uporabe in priznava, da je vsakršen sporazum med uporabnikom oz. obiskovalcem in ALP-AGENCY d.o.o., Podutiška 144, SI-1000 Ljubljana, v nadaljevanju AA, podvržen dolo?bam tega pravnega obvestila in drugim veljavnim dolo?bam v Republiki Sloveniji.

?e se z navedenim v prvem odstavku, brez kakršnihkoli omejitev, ne strinjate, vas prosimo, da takoj zapustite našo spletno stran.

Spletna stran in njena celotna vsebina, vklju?no s celotnim tekstom in slikami, je v izklju?ni lasti AA in je avtorsko zaš?itena, vklju?no z vsemi pridržanimi pravicami, razen ?e ni izrecno druga?e dolo?eno. Katerakoli vsebina, ki predstavlja znak, vzorec oziroma drug znak razlikovanja, je isto?asno bodisi registrirana bodisi neregistrirana blagovna ali storitvena znamka oziroma druga pravica AA oziroma druge osebe v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo pravic intelektualne lastnine. Uporaba katerekoli vsebine je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika vsebine spletne strani.

Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin na kakršenkoli na?in brez izrecnega pisnega soglasja AA.

To stran uporabljate na vašo lastno odgovornost. AA, njegovi zastopniki ali katerakoli druga pravna ali fizi?na oseba udeležena pri nastajanju, proizvajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naklju?no, posebno, posledi?no ali druga?no škodo, ki izvira iz ali je v zvezi z uporabo te spletne strani oziroma njene vsebine, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, civilnem deliktu, objektivni odgovornosti ali ?em drugem, ?eprav so bili opozorjeni na možnost nastanka takšne škode.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih strani, ki so v lasti ali so vodene s strani drugih pravnih ali fizi?nih oseb. Tovrstne povezave nudimo zgolj zaradi priro?nosti. AA ne nadzoruje, vodi in ni odgovoren za vsebino ali zasebnost in njeno varstvo pri teh straneh. Brez omejitve v tem odstavku navedenega se AA še posebej odpoveduje kakršnikoli odgovornosti v primeru, da te strani:

  • posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
  • so neto?ne, nepopolne ali zavajajo?e,
  • niso gospodarsko uporabne ali ustrezne dolo?enemu namenu,
  • ne zagotavljajo primerne varnosti,
  • vsebujejo viruse ali druge škodljive vsebine in
  • so žaljive ali sicer vzpostavljajo odgovornost.

Poleg tega AA ne vzpodbuja in podpira vsebino ali kakršnekoli druge produkte ali storitve, vsebovane na teh straneh. ?e vzpostavite povezavo s takšnimi spletnimi stranmi, to storite na lastno odgovornost in brez kakšne koli moralne, kazenske ali odškodninske odgovornosti s strani AA.


ALP-AGENCY d.o.o.
Podutiška 144
SI-1000 Ljubljana


eNovice

Naro?ite se na novice in pravo?asno boste obveš?eni o vseh, novostih,akcijah...


Reklamni tisk

Zadnje novice

Kontaktirajte nas!

Telefon: +386 (0)1 51 91 170
Fax: +386 (0)1 50 75 433
E-pošta: info@alp-agency.si

Preberi ve?

Zadnje reference

Sodelovali smo z ogromnim številom podjetij, organizacij in posameznikov iz razli?nih podro?ij.

Preberi ve?